Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

443

Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 1b Ban hành kèm theo Nghị định 45/2015/NĐ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

                                                                                  …………., ngày      tháng     năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG NỘI DUNG 
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

PHN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………….. Fax: ……………………… E-mail: ……………..……………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập: ………………………….………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………………….……………………

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số …., ngày …. tháng …. năm …

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp phép: (các công trình đo đạc và bản đồ đã thực hiện từ năm ……… đến năm …………….):

Số TT Tên Công trình Chủ đầu tư Thời gian thực hiện Địa điểm thực hiện Ghi chú
1
2
…..

Căn cứ Nghị định số …../201……../NĐ-CP ngày   tháng    năm 201…. của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ, đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp bổ sung các nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ sau:

1. …………………………………………………………………………………………….………………….

2. …………………………………………………………………………………………………….………….

……………………………………………………………………………………………………………………

(Ghi rõ các nội dung hoạt động đề nghị cấp bổ sung)

PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC

I. LỰC LƯỢNG KỸ THUẬT

1. Lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ phân tích theo ngành nghề1

Đơn vị tính: người

TT Ngành, nghề Đại học trở lên Trung cấp, cao đẳng Công nhân kỹ thuật Thay đổi so với thời điểm được cấp phép (số lượng tăng/giảm)
1 (Trắc địa) 07 01 0 + 02 đại học;

– 01 Trung cấp

2
3

2. Người chịu trách nhiệm theo pháp luật và Kỹ thuật trưởng

TT Họ và tên Chức vụ Bằng cấp Ghi chú
1 (Nguyễn Văn A) Giám đốc ……….. ………….
2 (Nguyễn Văn B) Đội trưởng Kỹ sư trắc địa 03 năm

II. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

TT Tên, mã hiệu của thiết bị công nghệ Số lượng Tình trạng Thay đổi so với thời điểm được cấp phép (số lượng tăng/giảm)
1 (Toàn đạc điện tử) 03 …. + 02
2
3

Cam kết: …………. (tên tổ chức) xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung kê khai này./.

Người chịu trách nhiệm theo pháp luật
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn