Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

458

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 1c ban hành kèm theo Nghị định 45/2015/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

                                                                                         …………., ngày …. tháng …. năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN Đ

                        Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam,
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………..…………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập: ……………………………………..……………

Người đại diện theo pháp luật: ……………… (Họ và tên; chức vụ) ……………..……………..…….……….

Kỹ thuật trưởng: ……………………………………………..…….. (Họ và tên; trình độ chuyên môn; chức vụ)

Trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………….…… Fax: …………………….………. E-mail: …………………..…………..

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ: số …………….…., ngày …………. tháng ………….. năm ………

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp phép: (các công trình đo đạc và bản đồ đã thực hiện từ năm …………. đến năm ………….):

Số TT Tên Công trình Chủ đầu tư Thời gian thực hiện Địa điểm thực hiện Ghi chú
1          
2          
……          

Căn cứ Nghị định số ………/201…./NĐ-CP ngày    tháng    năm 201…. của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ,

Lý do đề nghị gia hạn: (nêu cụ thể lý do) ………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………….

Đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường gia hạn Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho ………. (tên tổ chức).

Cam kết: ………….. (tên tổ chức) xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung kê khai này./.

  Người chịu trách nhiệm theo pháp luật
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn