Nâng tầm quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ tại địa phương

648
Việc ban hành Luật Đo đạc và Bản đồ, các văn bản quy định chi tiết của Luật là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện quản lý, triển khai các hoạt động tại các địa phương có hiệu quả.
Luật Đo đạc và Bản đồ được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 ngày 14/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.
Luật được xây dựng với nhiều điểm mới, mang tính đột phá về thể chế chính sách trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Những điểm mới đó là: Đảm bảo quản lý thống nhất về đo đạc và bản đồ trong phạm vi cả nước, tránh chồng chéo, lãng phí; quy định về xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (NSDI); tăng cường phân cấp trách nhiệm quản lý và tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ cho UBND cấp tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy nguồn lực của xã hội tham gia vào các hoạt động đo đạc và bản đồ; thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiến tiến, hiện đại trong thu nhận và xử lý thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; xác lập tính hợp pháp của các cá nhân hành nghề độc lập về đo đạc và bản đồ; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; chuẩn hóa và làm chính xác, thống nhất một số khái niệm, thuật ngữ chuyên môn.
Đối với các địa phương, Luật Đo đạc và Bản đồ đã quy định nhiều điểm mới so với các Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ đã ban hành trước đây. Mặt khác, tính pháp lý cao của Luật cũng đảm bảo cho việc thực thi công tác quản lý, triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ tại các địa phương được thuận lợi, có hiệu quả.
Sau khi Luật Đo đạc và Bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật được ban hành, nhiều địa phương đã tổ chức hoặc phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức các hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật. Mặc dù, Luật có nhiều điểm mới quan trọng, nhưng trước mắt các địa phương cần sớm triển khai một số nội dung như: Ban hành văn bản để thống nhất quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ, công bố thủ tục hành chính về đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đo đạc và Bản đồ theo quy định tại Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức triển khai xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1/2.000. 1/5.000; tổ chức triển khai cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II.
Để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước theo yêu cầu của Luật, các địa phương cần sớm ban hành văn bản quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quy định rõ trách nhiệm từng các Sở, ngành về các nội dung quản lý, triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ tại địa phương theo phân cấp. Đồng thời, tập trung rà soát các văn bản do địa phương đã ban hành nhưng không còn phù hợp với Luật Đo đạc và Bản đồ để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi hoặc ban hành mới. Cần chú ý bám sát quy định tại Điều 58 của Luật về trách nhiệm của UBND các cấp để quy định rõ ràng, cụ thể về các nội dung có liên quan, đảm bảo đúng trách nhiệm, không chồng chéo giữa các ngành, các cấp của địa phương và thuận lợi trong quá trình thực hiện.
– Luật Đo đạc và Bản đồ được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 ngày 14/6/2018, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.
– Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành: Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày13/3/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 4/1/2019 về hoạt động viễn thám.
– Bộ TN&MT đã ban hành các Thông tư: Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.
– Cũng theo quy định của Luật Đo đạc và Bản đồ, Bộ TN&MT đã phối hợp với Bộ KH&CN ban hành danh mục các phương tiện sử dụng trong hoạt động đo đạc và bản đồ phải kiểm định.
Để kịp thời cung cấp cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1/2.000. 1/5.000 phục vụ công tác quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch, các địa phương cần có kế hoặc rà soát các dữ liệu đã có, để lập kế hoạch triển khai cập nhật, bổ sung kịp thời. Đây là nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo lập quy hoạch được phù hợp, thống nhất.
Đồng thời, các địa phương cần có kế hoạch tổ chức việc cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II theo quy định.
Cũng theo quy định của Luật, các địa phương cần chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, công nghệ để thực hiện nhiệm vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (NSDI) theo phân cấp. Đây là cơ hội để các địa phương thực hiện chính quyền điện tử, dựa trên nền tảng Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Theo TS. Hoàng ngọc Lâm – Báo TNMT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn